THE FIRST LETTER TO TIMOTHY – (GENTI)

UASV 2005

Please Support the Bible Translation Work of the Updated American Standard Version (UASV)

5.00 $

The Greek-English New Testament
Interlinear (GENTI)

Textual Commentary Symbols

♠ The spade symbol means that the Updated American Standard Version (UASV) is completed for this chapter. It will be linked to jump you to that Bible book.
♣ The club symbol means that there is a textual issue in this verse in this variant unit. It will be linked to jump you to that textual commentary article.
♦ The diamond symbol means that there is an exegetical commentary chapter for this Bible book. It will be linked to jump you to that exegetical commentary article.
♥ The heart symbol means that there is a Bible difficulty for the verse of this Bible book. It will be linked to jump you to that Bible difficulty article.

NOTE: This project is underway, so there may be changes/corrections at times and more material will be added as well (Textual Articles♣, Bible Difficulty Articles♥, Exegetical Commentary♦, and UASV translation♠).

THE FIRST EPISTLE TO TIMOTHY

CHAPTER 1

1 ΠαῦλοςPaul ἀπόστολοςapostle Χριστοῦof Christ ἸησοῦJesus κατ’according to ἐπιταγὴνenjoinder θεοῦof God σωτῆροςSavior ἡμῶνof us καὶand Χριστοῦof Christ ἸησοῦJesus τῆςof the ἐλπίδοςhope ἡμῶνof us 2 Τιμοθέῳto Timothy γνησίῳgenuine τέκνῳchild ἐνin πίστει·faith;

χάρις,grace, ἔλεος,mercy, εἰρήνηpeace ἀπὸfrom θεοῦGod πατρὸςFather καὶand Χριστοῦof Christ ἸησοῦJesus τοῦof the κυρίουLord ἡμῶν.of us.

3 ΚαθὼςAccording as παρεκάλεσάI encouraged σεyou προσμεῖναιto remain toward ἐνin ᾿Εφέσῳ,Ephesus, πορευόμενος[I] going on way εἰςinto Μακεδονίαν,Macedonia, ἵναin order that παραγγείλῃςyou might charge τισὶνto some (ones) μὴnot ἑτεροδιδασκαλεῖνto be teaching differently 4 μηδὲnot-but προσέχεινto be having [mind] toward μύθοιςto myths καὶand γενεαλογίαιςto genealogies ἀπεράντοις,unbounded, αἵτινεςwhich ἐκζητήσειςseekings out παρέχουσιare having alongside μᾶλλονrather than οἰκονομίανhouse-administration θεοῦof God τὴνthe (one) ἐνin πίστει,—faith,— 5 τὸthe δὲbut τέλοςend τῆςof the παραγγελίαςcharging ἐστὶνis ἀγάπηlove ἐκout of καθαρᾶςclean καρδίαςheart καὶand συνειδήσεωςof conscience ἀγαθῆςgood καὶand πίστεωςof faith ἀνυποκρίτου,unhypocritical, 6 ὧνof which (things) τινὲςsome (ones) ἀστοχήσαντεςhaving deviated ἐξετράπησανthey were turned out εἰςinto ματαιολογίαν,vain talk, 7 θέλοντεςwilling εἶναιto be νομοδιδάσκαλοι,law teachers, μὴnot νοοῦντεςmentally seeing μήτεneither what (things) λέγουσινthey are saying μήτεnor περὶabout τίνωνwhat (things) διαβεβαιοῦνται.they are thoroughly stabilizing.

8 ΟἴδαμενWe have known δὲbut ὅτιthat καλὸςfine the νόμοςLaw ἐάνif ever τιςanyone αὐτῷto it νομίμωςlawfully χρῆται,is using, 9 εἰδὼςhaving known τοῦτοthis ὅτιthat δικαίῳto righteous (one) νόμοςlaw οὐnot κεῖται,is lying down, ἀνόμοιςto lawless (ones) δὲbut καὶand ἀνυποτάκτοις,non-self-subjecting (ones), ἀσεβέσιto irreverential (ones) καὶand ἁμαρτωλοῖς,to sinners, ἀνοσίοιςto unloyal (ones) καὶand βεβήλοις,to profane (ones), πατρολῴαιςto smiters of fathers καὶand μητρολῴαις,to smiters of mothers, ἀνδροφόνοις,to murderers of male persons, 10 πόρνοις,to fornicators, ἀρσενοκοίταις,to men lying with males, ἀνδραποδισταῖς,to man-trappers, ψεύσταις,to liars, ἐπιόρκοις,to oath breakers, καὶand εἴif τιanything ἕτερονdifferent τῇto the ὑγιαινούσῃbeing healthful διδασκαλίᾳteaching ἀντίκειται,is lying against, 11 κατὰaccording to τὸthe εὐαγγέλιονgood news τῆςof the δόξηςglory τοῦof the μακαρίουhappy θεοῦ,God, which ἐπιστεύθηνwas entrusted with ἐγώ.I.

12 ΧάρινThanks ἔχωI am having τῷto the (one) ἐνδυναμώσαντίhaving empowered μεme Χριστῷto Christ ἸησοῦJesus τῷthe κυρίῳLord ἡμῶν,of us, ὅτιbecause πιστόνfaithful μεme ἡγήσατοhe considered θέμενοςhaving put εἰςinto διακονίαν,service, 13 τὸthe πρότερονformer [time] ὄντα(one) being βλάσφημονblasphemer καὶand διώκτηνpersecutor καὶand ὑβριστήν·insolent (man); ἀλλὰbut ἠλεήθην,I was shown mercy, ὅτιbecause ἀγνοῶνbeing ignorant ἐποίησαI did ἐνin ἀπιστίᾳ,unbelief, 14 ὑπερεπλεόνασενbecame beyond more δὲbut the χάριςgrace τοῦof the κυρίουLord ἡμῶνof us μετὰwith πίστεωςfaith καὶand ἀγάπηςlove τῆςthe (one) ἐνin ΧριστῷChrist Ἰησοῦ.Jesus. 15 πιστὸςFaithful the λόγοςword καὶand πάσηςof all ἀποδοχῆςreception back ἄξιος,worthy, ὅτιthat ΧριστὸςChrist ἸησοῦςJesus ἦλθενcame εἰςinto τὸνthe κόσμονworld ἁμαρτωλοὺςsinners σῶσαι·to save; ὧνof whom πρῶτόςfirst εἰμιam ἐγώ,I, 16 ἀλλὰbut διὰthrough τοῦτοthis ἠλεήθην,I was shown mercy  , ἵναin order that ἐνin ἐμοὶme πρώτῳfirst ἐνδείξηταιmight show in ΧριστὸςChrist ἸησοῦςJesus τὴνthe ἅπασανall μακροθυμίαν,longness of spirit, πρὸςtoward ὑποτύπωσινsubtype τῶνof the (ones) μελλόντωνbeing about πιστεύεινto be believing ἐπ’upon αὐτῷhim εἰςinto ζωὴνlife αἰώνιον.everlasting.

17 ΤῷTo the δὲbut βασιλεῖking τῶνof the αἰώνων,ages, ἀφθάρτῳ,to incorruptible, ἀοράτῳ,invisible, μόνῳonly θεῷ,God, τιμὴhonor καὶand δόξαglory εἰςinto τοὺςthe αἰῶναςages τῶνof the αἰώνων·ages; ἀμήν.amen.

18 ΤαύτηνThis τὴνthe παραγγελίανcharging παρατίθεμαίI am putting alongside σοι,to you, τέκνονchild Τιμόθεε,Timothy, κατὰaccording to τὰςthe προαγούσαςgoing before ἐπὶupon σὲyou προφητείας,prophecies, ἵναin order that  t στρατεύῃyou may do military service ἐνin αὐταῖςthem τὴνthe καλὴνfine στρατείαν,military service, 19 ἔχωνhaving πίστινfaith καὶand ἀγαθὴνgood συνείδησιν,conscience, ἥνwhich τινεςsome (ones) ἀπωσάμενοιhaving pushed aside περὶabout τὴνthe πίστινfaith ἐναυάγησαν·experienced shipwreck; 20 ὧνof whom ἐστὶνis ὙμέναιοςHymenaeus καὶand ᾿Αλέξανδρος,Alexander, οὓςwhom παρέδωκαI gave over τῷto the ΣατανᾷSatan ἵναin order that    παιδευθῶσιthey might be disciplined μὴnot βλασφημεῖν.to be blaspheming.

CHAPTER 2

1 ΠαρακαλῶI am encouraging οὖνtherefore πρῶτονfirst (thing) πάντωνof all (things) ποιεῖσθαιto be being made δεήσεις,supplications, προσευχάς,prayers, ἐντεύξεις,intercessions, εὐχαριστίας,thanksgivings, ὑπὲρover πάντωνall ἀνθρώπων,men, 2 ὑπὲρover βασιλέωνkings καὶand πάντωνall τῶνthe (ones) ἐνin ὑπεροχῇsuperiority ὄντων,(ones) being, ἵναin order that ἤρεμονstill καὶand ἡσύχιονquiet βίονliving διάγωμενwe may be leading through ἐνin πάσῃall εὐσεβείᾳrevering well καὶand σεμνότητι.seriousness. 3 τοῦτοThis καλὸνfine καὶand ἀπόδεκτονreceivable back ἐνώπιονin sight τοῦof the σωτῆροςSavior ἡμῶνof us θεοῦ,of God 4 ὃςwho πάνταςall ἀνθρώπουςmen θέλειis willing σωθῆναιto be saved καὶand εἰςinto ἐπίγνωσινaccurate knowledge ἀληθείαςof truth ἐλθεῖν.to come. 5 ΕἷςOne γὰρfor θεός,God, εἷςone καὶalso μεσίτηςmediator θεοῦof God καὶand ἀνθρώπωνof men ἄνθρωποςman ΧριστὸςChrist Ἰησοῦς,Jesus, 6 the (one) δοὺςhaving given ἑαυτὸνhimself ἀντίλυτρονcorresponding ransom ὑπὲρover πάντων,all (ones), τὸthe μαρτύριονwitness καιροῖςto appointed times ἰδίοις·own; 7 εἰςinto which (thing) ἐτέθηνwas put ἐγὼI κῆρυξpreacher καὶand ἀπόστολος,—apostle,— ἀλήθειανtruth λέγω,I am saying, οὐnot ψεύδομαι,—I am lying,— διδάσκαλοςteacher ἐθνῶνof nations ἐνin πίστειfaith καὶand ἀληθείᾳ.truth.

8 ΒούλομαιI am wishing οὖνtherefore προσεύχεσθαιto pray τοὺςthe ἄνδραςmale persons ἐνin παντὶevery τόπῳ,place, ἐπαίρονταςlifting up upon ὁσίουςloyal χεῖραςhands χωρὶςapart from ὀργῆςwrath καὶand διαλογισμῶν.divided reckonings. 9 ὩσαύτωςAs-thus γυναῖκαςwomen ἐνin καταστολῇdress κοσμίῳadorning μετὰwith αἰδοῦςmodesty καὶand σωφροσύνηςsoundness of mind κοσμεῖνto be adorning ἑαυτάς,themselves, μὴnot ἐνin πλέγμασινbraiding καὶand χρυσίῳgold or μαργαρίταιςpearls or ἱματισμῷgarb πολυτελεῖ,of much cost, 10 ἀλλ’but what πρέπειis befitting γυναιξὶνto women ἐπαγγελλομέναιςpromising θεοσέβειαν,reverence of God, δι’through ἔργωνworks ἀγαθῶν.good.

11 ΓυνὴWoman ἐνin ἡσυχίᾳquietness μανθανέτωlet her be learning ἐνin πάσῃall ὑποταγῇ·subjection; 12 διδάσκεινto be teaching δὲbut γυναικὶto woman οὐκnot ἐπιτρέπω,I am permitting, οὐδὲnor αὐθεντεῖνto be playing master ἀνδρός,of male person, ἀλλ’but εἶναιto be ἐνin ἡσυχίᾳ.quietness. 13 ᾿ΑδὰμAdam γὰρfor πρῶτοςfirst ἐπλάσθη,was molded, εἶταthere (upon) Εὕα·Eve; 14 καὶand ᾿ΑδὰμAdam οὐκnot ἠπατήθη,was seduced, the δὲbut γυνὴwoman ἐξαπατηθεῖσαhaving been seduced out ἐνin παραβάσειtransgression γέγονεν.she has come to be. 15 σωθήσεταιShe will be saved δὲbut διὰthrough τῆςthe τεκνογονίας,childbearing, ἐὰνif ever μείνωσινthey might remain ἐνin πίστειfaith καὶand ἀγάπῃlove καὶand ἁγιασμῷsanctification μετὰwith σωφροσύνης.soundness of mind.

CHAPTER 3

CHAPTER 4

1 ΤὸThe δὲbut πνεῦμαspirit ῥητῶςspokenly λέγειis saying ὅτιthat ἐνin ὑστέροιςlater καιροῖςappointed times ἀποστήσονταίwill stand away τινεςsome τῆςof the πίστεως,faith, προσέχοντεςhaving [mind] toward πνεύμασιto spirits πλάνοιςerrants καὶand διδασκαλίαιςto teachings δαιμονίωνof demons 2 ἐνin ὑποκρίσειhypocrisy ψευδολόγων,of sayers of lies, κεκαυστηριασμένωνof (ones) having been branded with hot iron τὴνthe ἰδίανown συνείδησιν,conscience, 3 κωλυόντωνof (ones) forbidding γαμεῖν,to be marrying, ἀπέχεσθαιto be holding selves from βρωμάτωνfoods which the θεὸςGod ἔκτισενcreated εἰςinto μετάλημψινpartaking μετὰwith εὐχαριστίαςthanksgiving τοῖςto the πιστοῖςfaithful ones καὶand ἐπεγνωκόσιto (ones) having accurately known τὴνthe ἀλήθειαν.truth. 4 ὅτιBecause πᾶνevery κτίσμαcreation θεοῦof God καλόν,fine, καὶand οὐδὲνnothing ἀπόβλητονto be thrown away μετὰwith εὐχαριστίαςthanksgiving λαμβανόμενον,being received, 5 ἁγιάζεταιit is being sanctified γὰρfor διὰthrough λόγουword θεοῦof God καὶand ἐντεύξεως.intercession.

6 ΤαῦταThese (things) ὑποτιθέμενοςputting under τοῖςto the ἀδελφοῖςbrothers καλὸςfine ἔσῃyou will be διάκονοςservant Χριστοῦof Christ Ἰησοῦ,Jesus, ἐντρεφόμενοςbeing nourished on τοῖςto the λόγοιςwords τῆςof the πίστεωςfaith καὶand τῆςof the καλῆςfine διδασκαλίαςteaching to which παρηκολούθηκας,you have followed alongside, 7 τοὺςthe δὲbut βεβήλουςprofane καὶand γραώδειςold-womanish μύθουςmyths παραιτοῦ.be asking off for yourself. γύμναζεBe training (as gymnast) δὲbut σεαυτὸνyourself πρὸςtoward εὐσέβειαν·revering well; 8 the γὰρfor σωματικὴbodily γυμνασίαtraining (as gymnast) πρὸςtoward ὀλίγονlittle ἐστὶνis ὠφέλιμος,beneficial, the δὲbut εὐσέβειαrevering well πρὸςtoward πάνταall (things) ὠφέλιμόςbeneficial ἐστιν,is, ἐπαγγελίανpromise ἔχουσαhaving ζωῆςof life τῆςof the (one) νῦνnow καὶand τῆςof the (one) μελλούσης.being about (to come). 9 πιστὸςFaithful the λόγοςword καὶand πάσηςof all ἀποδοχῆςreception back ἄξιος,worthy, 10 εἰςinto τοῦτοthis γὰρfor κοπιῶμενwe are laboring καὶand ἀγωνιζόμεθα,we are struggling, ὅτιbecause ἠλπίκαμενwe have hoped ἐπὶupon θεῷGod ζῶντι,living, ὅςwho ἐστινis σωτὴρSavior πάντωνof all ἀνθρώπων,men, μάλισταmostly πιστῶν.of faithful (ones).

11 ΠαράγγελλεBe you charging ταῦταthese (things) καὶand δίδασκε.be you teaching. 12 μηδείςNo one σουof you τῆςof the νεότητοςyouth καταφρονείτω,let him be thinking down on, ἀλλὰbut τύποςtype γίνουbe becoming τῶνof the πιστῶνfaithful (ones) ἐνin λόγῳ,word, ἐνin ἀναστροφῇ,conduct, ἐνin ἀγάπῃ,love, ἐνin πίστει,faith, ἐνin ἁγνίᾳ.chasteness. 13 ἕωςUntil ἔρχομαιI am coming πρόσεχεbe you having [mind] toward τῇto the ἀναγνώσει,reading, τῇto the παρακλήσει,encouraging, τῇto the διδασκαλίᾳ.teaching. 14 μὴNot ἀμέλειbe your being careless τοῦof the ἐνin σοὶyou χαρίσματος,gracious gift, which ἐδόθηwas given σοιto you διὰthrough προφητείαςprophecy μετὰwith ἐπιθέσεωςputting upon τῶνof the χειρῶνhands τοῦof the πρεσβυτερίου.presbytery. 15 ταῦταThese (things) μελέτα,be meditating on, ἐνin τούτοιςthese (things) ἴσθι,be you, ἵναin order that σουof you the προκοπὴstriking forward φανερὰmanifest may be πᾶσιν·to all (ones); 16 ἔπεχεbe you having [mind] upon σεαυτῷto yourself καὶand τῇto the διδασκαλίᾳ·teaching; ἐπίμενεbe you remaining upon αὐτοῖς·to them; τοῦτοthis γὰρfor ποιῶνdoing καὶand σεαυτὸνyourself σώσειςyou will save καὶand τοὺςthe (ones) ἀκούοντάςhearing σου.of you

CHAPTER 5

1 ΠρεσβυτέρῳTo older man μὴnot ἐπιπλήξῃς,you should deal blow upon, ἀλλὰbut παρακάλειbe you entreating ὡςas πατέρα,father, νεωτέρουςyounger (ones) ὡςas ἀδελφούς,brothers, 2 πρεσβυτέραςolder [woman] ὡςas μητέρας,mothers, νεωτέραςyounger [women] ὡςas ἀδελφὰςsisters ἐνin πάσῃall ἁγνίᾳ.chasteness.

3 ΧήραςWidows τίμαbe honoring τὰςthe (ones) ὄντωςessentially χήρας.widows. 4 εἰIf δέbut τιςany χήραwidow τέκναchildren or ἔκγοναgrandchildren ἔχει,is having, μανθανέτωσανlet them be learning πρῶτονfirst τὸνthe ἴδιονown οἶκονhousehold εὐσεβεῖνto be revering well καὶand ἀμοιβὰςrecompenses ἀποδιδόναιto be giving back τοῖςto the προγόνοις,progenitors, τοῦτοthis γάρfor ἐστινis ἀπόδεκτονreceivable back ἐνώπιονin sight τοῦof the θεοῦ·God; 5 the δὲbut ὄντωςessentially χήραwidow καὶand μεμονωμένηhaving been left alone ἤλπικενhas hoped ἐπὶupon τὸνthe θεὸνGod καὶand προσμένειshe is remaining toward ταῖςto the δεήσεσινsupplications καὶand ταῖςto the προσευχαῖςprayers νυκτὸςof night καὶand ἡμέρας·of day; 6 the (one) δὲbut σπαταλῶσαbehaving voluptuously ζῶσαliving τέθνηκεν.she has died. 7 καὶAnd ταῦταthese (things) παράγγελλε,be you charging, ἵναin order that ἀνεπίλημπτοιirreprehensible ὦσιν·they may be; 8 εἰif δέbut τιςanyone τῶνof the ἰδίωνown (ones) καὶand μάλισταmostly οἰκείωνof household [members] οὐnot προνοεῖ,he is providing, τὴνthe πίστινfaith ἤρνηταιhe has denied καὶand ἔστινhe is ἀπίστουof unbeliever χείρων.worse (one).

9 ΧήραWidow καταλεγέσθωlet be being put on list μὴnot ἔλαττονless ἐτῶνof years ἑξήκονταsixty γεγονυῖα,having become, ἑνὸςof one ἀνδρὸςmale person γυνή,woman, 10 ἐνin ἔργοιςworks καλοῖςfine μαρτυρουμένη,being witnessed about, εἰif ἐτεκνοτρόφησεν,she reared children, εἰif ἐξενοδόχησεν,she received strangers, εἰif ἁγίωνof holy (ones) πόδαςfeet ἔνιψεν,she washed, εἰif θλιβομένοιςto (ones) being put under tribulation ἐπήρκεσεν,she was sufficient upon, εἰif παντὶto every ἔργῳwork ἀγαθῷgood ἐπηκολούθησεν.she followed upon.

11 νεωτέραςYounger (ones) δὲbut χήραςwidows παραιτοῦ·be asking off for self; ὅτανwhenever γὰρfor καταστρηνιάσωσινthey might feel sexually impulsive τοῦof the χριστοῦ,Christ, γαμεῖνto be marrying θέλουσιν,they are willing, 12 ἔχουσαιhaving κρίμαjudgment ὅτιbecause τὴνthe πρώτηνfirst πίστινfaith ἠθέτησαν·they put aside; 13 ἅμαat the same time δὲbut καὶalso ἀργαὶineffective μανθάνουσιν,they are learning, περιερχόμεναιgoing about τὰςthe οἰκίας,houses, οὐnot μόνονonly δὲbut ἀργαὶineffective ἀλλὰbut καὶalso φλύαροιgossipers καὶand περίεργοι,workers around, λαλοῦσαιspeaking τὰthe (things) μὴnot δέοντα.binding. 14 βούλομαιI am wishing οὖνtherefore νεωτέραςyounger [women] γαμεῖν,to be marrying, τεκνογονεῖν,to be bearing children, οἰκοδεσποτεῖν,to be managing household, μηδεμίανnot one ἀφορμὴνonrush off διδόναιto be giving τῷto the ἀντικειμένῳ(one) lying against λοιδορίαςof reviling χάριν·thanks; 15 ἤδηalready γάρfor τινεςsome ἐξετράπησανwere turned out ὀπίσωbehind τοῦthe Σατανᾶ.Satan. 16 εἴIf τιςanyone πιστὴfaithful [woman] ἔχειis having χήρας,widows, ἐπαρκείτωlet her be sufficing upon αὐταῖς,to them, καὶand μὴnot βαρείσθωlet be weighted down the ἐκκλησία,ecclesia, ἵναin order that ταῖςto the (ones) ὄντωςessentially χήραιςwidows ἐπαρκέσῃ.it might suffice upon.

17 ΟἱThe (ones) καλῶςfinely προεστῶτεςhaving stood before πρεσβύτεροιolder men διπλῆςof double τιμῆςhonor ἀξιούσθωσαν,let them be being reckoned worth, μάλισταmostly οἱthe (ones) κοπιῶντεςlaboring ἐνin λόγῳword καὶand διδασκαλίᾳ·teaching; 18 λέγειis saying γὰρfor the γραφήscripture ΒοῦνBull ἀλοῶνταthreshing out οὐnot φιμώσεις·you shall muzzle; καίand ἌξιοςWorthy the ἐργάτηςworkman τοῦof the μισθοῦwages αὐτοῦ.of him. 19 κατὰDown on πρεσβυτέρουolder man κατηγορίανaccusation μὴnot παραδέχου,be you receiving alongside, ἐκτὸςexcept εἰif μὴnot ἐπὶupon δύοtwo or τριῶνthree μαρτύρων·witnesses; 20 τοὺςthe (ones) δὲbut ἁμαρτάνονταςsinning ἐνώπιονin sight πάντωνof all ἔλεγχε,be you reproving  , ἵναin order that καὶalso οἱthe λοιποὶleftover (ones) φόβονfear ἔχωσιν.may be having. 21 ΔιαμαρτύρομαιI am bearing witness through ἐνώπιονin sight τοῦof the θεοῦGod καὶand Χριστοῦof Christ ἸησοῦJesus καὶand τῶνof the ἐκλεκτῶνchosen ἀγγέλων,angels, ἵναin order that   ταῦταthese (things) φυλάξῃςyou might guard χωρὶςapart from προκρίματος,prejudgment, μηδὲνnothing ποιῶνdoing κατὰaccording to πρόσκλισιν.inclination toward.

22 ΧεῖραςHands ταχέωςquickly μηδενὶto no one ἐπιτίθει,be you putting upon, μηδὲneither κοινώνειbe you sharing ἁμαρτίαιςto sins ἀλλοτρίαις·belonging to others; σεαυτὸνyourself ἁγνὸνchaste τήρει.be you keeping.

23 ΜηκέτιNot yet ὑδροπότει,be your drinking water, ἀλλὰbut οἴνῳto wine ὀλίγῳlittle χρῶbe you using διὰthrough τὸνthe στόμαχονstomach καὶand τὰςthe πυκνάςfrequent σουof you ἀσθενείας.sicknesses.

24 ΤινῶνOf some ἀνθρώπωνmen αἱthe ἁμαρτίαιsins πρόδηλοίbefore [all] evident εἰσιν,are, προάγουσαιgoing before εἰςinto κρίσιν,judgment, τισὶνto some (ones) δὲbut καὶalso ἐπακολουθοῦσιν·they are following upon; 25 ὡσαύτωςas-thus καὶalso τὰthe ἔργαworks τὰthe καλὰfine πρόδηλα,before [all] evident, καὶand τὰthe (ones) ἄλλωςotherwise ἔχονταhaving κρυβῆναιto be hid οὐnot δύνανται.they are able.

CHAPTER 6

Please Help Us Keep These Thousands of Blog Posts Growing and Free for All

$5.00

BIBLE TRANSLATION AND TEXTUAL CRITICISM

4th ed. MISREPRESENTING JESUS The Complete Guide to Bible Translation-2
The Reading Culture of Early Christianity From Spoken Words to Sacred Texts 400,000 Textual Variants 02
The P52 PROJECT THE NEW TESTAMENT DOCUMENTS 4th ed. MISREPRESENTING JESUS
APOSTOLIC FATHERS Lightfoot APOSTOLIC FATHERS I AM John 8.58
English Bible Versions King James Bible KING JAMES BIBLE II
9781949586121 BIBLE DIFFICULTIES THE NEW TESTAMENT DOCUMENTS

BIBLICAL STUDIES / INTERPRETATION

CALVINISM VS. ARMINIANISM THE NEW TESTAMENT how-to-study-your-bible1
How to Interpret the Bible-1 INTERPRETING THE BIBLE how-to-study-your-bible1
israel against all odds ISRAEL AGAINST ALL ODDS - Vol. II AN ENCOURAGING THOUGHT_01

EARLY CHRISTIANITY

THE LIFE OF JESUS CHRIST by Stalker-1 The TRIAL and Death of Jesus_02 THE LIFE OF Paul by Stalker-1
The Epistle to the Hebrews EARLY CHRISTIANITY-1 BIBLE DIFFICULTIES
THE LIFE OF Paul by Stalker-1 Paul PAUL AND LUKE ON TRIAL

CHRISTIAN APOLOGETIC EVANGELISM

PAUL AND LUKE ON TRIAL THE NEW TESTAMENT DOCUMENTS BIBLE DIFFICULTIES
The Epistle to the Hebrews Paul PAUL AND LUKE ON TRIAL
REASONING FROM THE SCRIPTURES APOLOGETICS CONVERSATION EVANGELISM
Young Christians AN ENCOURAGING THOUGHT_01 EARLY CHRISTIANITY-1
INVESTIGATING JEHOVAH'S WITNESSES REVIEWING 2013 New World Translation INVESTIGATING JEHOVAH'S WITNESSES
Jesus Paul THE EVANGELISM HANDBOOK
REASONING FROM THE SCRIPTURES REASONING WITH OTHER RELIGIONS APOLOGETICS
REASONABLE FAITH Why Me_ FEARLESS-1
Satan BLESSED IN SATAN'S WORLD_02 HEROES OF FAITH - ABEL
is-the-quran-the-word-of-god UNDERSTANDING ISLAM AND TERRORISM THE GUIDE TO ANSWERING ISLAM.png
DEFENDING OLD TESTAMENT AUTHORSHIP Agabus Cover BIBLICAL CRITICISM
Mosaic Authorship HOW RELIABLE ARE THE GOSPELS WHY DON'T YOU BELIEVE
The Holy Spirit_02 THE CREATION DAYS OF GENESIS gift of prophecy

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: